0% pro první úvěr
Rychlé a bezpečné
Z pohodlí Vašeho domova

Jak získat peníze?

Vytvořte si svůj klientský účet
Požádejte o úvěr ve výši částky, kterou potřebujete
Získejte peníze

Základní požadavky

Věk 18 let
Naskenované kopie dokladů
Vlastní bankovní účet

Kontaktní údaje

Klientské centrum:
234 261 737

Oddělení pohledávek:
234 261 887

Klientské centrum:
info@creditkasa.com
Oddělení pohledávek:
pohledavky@creditkasa.com

CreditKasa s.r.o., Hradecká 2526/3,
130 00 Praha 3 – Vinohrady

Pracujeme od pondělí do pátku:8:00-20:00
Na této adrese nelze žádat o úvěr osobně!

Kalkulace RPSN

* 0% úrokem se rozumí 0.0001%

Příklad: Pokud si u naší společnosti půjčíte 1000 Kč na 1 den, kdy výše RPSN dosahuje 137 640,8% , roční úroková sazba je 730,0% a úrok za jeden den činí 2% z vypůjčené částky, je kalkulace následující: (1000 + 20Kč (2%) * 1 den) = 20 Kč. Celková splatná částka ke dni splatnosti úvěru tedy činí 1020 Kč. Klientovi může získat úvěr a použít jej na neomezenou dobu. Pokud klient uhradí minimální platbu, může být úvěr podle smlouvy o úvěru prodloužen automaticky, a to o stejné období splatnosti, jako bylo sjednáno ve smlouvě o úvěru.

V případě bezúročného úvěru Pokud si u naší společnosti půjčíte 1000 Kč na 1 den, kdy výše RPSN dosahuje 0.0365% , roční úroková sazba je 0.0365% a úrok za jeden den činí 0.0001% z vypůjčené částky, je kalkulace následující: (1000 + 0.001Kč (0.0001%) * 1 den) = 0.001 Kč. Celková splatná částka ke dni splatnosti úvěru tedy činí 1000.001Kč

Důsledky nesplácení

V případě, že se dostanete do prodlení s plněním Vašich peněžitých závazků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, bude společnost CreditKasa s.r.o. oprávněna vůči Vám uplatňovat tyto nároky: a) zákonný úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně za každý den prodlení, která nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč, c) účelně vynaložené náklady vzniklé společnosti CreditKasa s.r.o. v souvislosti s prodlením klienta. Společnost CreditKasa s.r.o. má v případě porušení Vašich povinností dle smlouvy o spotřebitelském úvěru dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy o úvěru a/nebo Vás vyzvat ke splacení celého úvěru, úroků za celkovou dobu využití úvěru a navíc dalších plateb k datu stanovenému společností. Pokud se ocitnete v prodlení se splácením úvěru nebo jeho části, budete o této skutečnosti neprodleně informován/a ve Vašem uživatelském účtu a společnost Vám zašle písemné upozornění na vznik prodlení s výzvou k zaplacení dlužné částky. V upozornění Vám bude poskytnuta dodatečná lhůta k zaplacení, která činí třicet (30) dní ode dne doručení upozornění. Po uplynutí dodatečné lhůty 30 dní ke splnění závazku po splatnosti Vám může společnost odeslat 2. upozornění na prodlení s výzvou k zaplacení nebo může přistoupit k uplatnění úvěrových opatření (ukončení nebo zesplatnění celého úvěru). Současně je společnost kdykoli po uplynutí této doby oprávněna předat vymáhání svých pohledávek vůči Vám nebo realizaci kterýchkoli úkonů při vymáhání svých pohledávek vůči Vám třetím osobám. V případě, že bude Klient s úhradou v prodlení, bude První úvěr poskytnutý Klientovi úročen ve prospěch Společnosti pevnou úrokovou sazbou a to za období počínající prvním dnem prodlení (včetně) a končící dnem jeho skutečného splacení Společnosti (včetně).

Dopad na kreditní hodnocení uživatelů

V případě, že klient nereaguje na opakované výzvy k uhrazení pohledávky, jej můžeme za pozdní nebo neúplně splacení úvěru nahlásit do úvěrových registrů, což zhorší jeho kreditní hodnocení v případě budoucích žádostí o úvěr u jiných finančních institucí.

Kontaktní údaje společnosti

CreditKasa s.r.o., IČ: 048 23 541, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, tel. 234 261 737, info@creditkasa.com

Úvěr pro podnikatele:

100 000 korun