Obchodní podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru u CreditKasa s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Pojmy

 • (1) Dnem splatnosti se rozumí den, kdy Klient musí provést platbu úvěru, úroku a všech ostatních plateb, které jsou uvedené ve Smlouvě o úvěru.
 • (2) Dobou splatnosti se rozumí doba splatnosti úvěru, kterou Klient uvádí v žádosti. Doba splatnosti je od 1 (jednoho) dne do 30 (třiceti) dní, a počítá se od okamžiku, kdy Smlouva o úvěru nabývá platnosti.
 • (3) Dotazníkem se rozumí formulář Společnosti používány pro získání informací od Klienta rozhodných pro kontrolu Klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů, a pro posouzení úvěruschopnosti Klienta dle zákonač. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
 • (4) Elektronickým systémem Společnosti se rozumí informační systém využívaný Společností pro sjednávání a poskytování služeb svým klientům. Elektronický systém Společnosti je Klientům přístupný prostřednictvím Internetových stránek nebo Mobilní aplikace BOT.
 • (5) Emailovou adresou Společnosti se rozumí emailová adresa Společnosti určená pro komunikaci s Klienty: info@creditkasa.com
 • (6) Emailovou adresou Klienta se rozumí emailová adresa uvedená Klientem při Registraci určená pro komunikaci Klienta a Společnosti při sjednávání a využívání služeb Společnosti Klientem.
 • (7) Identifikačními údaji Klienta se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození; v případě Klienta, který není občanem České republiky, též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice.
 • (8) Instantorem se rozumí služba poskytovaná společností Instantor AB, Org nr: 5568182835, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, pro zpřístupnění podkladů pro identifikaci klienta a jeho bankovního účtu (dále jen „Údaje o Klientovi“). Instantor funguje na základě spojení Instantoru s bankou, v níž má klient zřízen bankovní účet, a používá software bank, přičemž pro tyto služby platí obchodní podmínky příslušné banky. Při využití služby Instantor se Klient vždy přihlašuje skrze své vlastní internetové bankovnictví v bance, ve které je veden Účet klienta, nebo obdobným způsobem. Údaje o Klientovi shromážděné prostřednictvím služby Instantor jsou předány Společnosti k provedení identifikace a posouzení úvěruschopnosti Klienta. Podmínky použití služby Instantor jsou stanoveny v Podmínkách použití služby Instantor vydávaných společností Instantor AB a dostupných na internetových stránkách https://www.instantor.cz/client/podminky.
 • (9) Internetovou stránkou se rozumí internetová stránka Společnosti s adresou www.creditkasa.com.
 • (10) Klientem se rozumí jakákoli způsobilá fyzická osoba, která se Společností jedná o uzavření smluvního vztahu nebo která se Společností navázala smluvní vztah, tj. registrovala se k využívání služeb Společnosti nebo se Společností uzavřela Smlouvu o úvěru.
 • (11) Kontaktní poštovní adresou Společnosti se rozumí adresa Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000.
 • (12) Mobilní aplikací BOT se rozumí aplikace vyvinutá Společností pro mobilní telefony a tablety fungující na platformě Android© a iOS©. Mobilní aplikace BOT umožňuje Klientovi přístup k jeho Uživatelskému účtu a prostřednictvím automatizovaného rozhraní umožňuje Klientovi podat Žádost a uzavřít Smlouvu o úvěru.
 • (13) Nabídkou se rozumí závazná nabídka Společnosti na uzavření Smlouvy o úvěru, kterou společnost předkládá Klientovi a která obsahuje Společností navržené podmínky pro poskytnutí Úvěru Klientovi.
 • (14) Obchodními podmínkami se rozumí tyto Obchodní podmínky pro poskytování spotřebitelského úvěru u CreditKasa s.r.o. vydávané Společností.
 • (15) Osobními údaji Klienta se rozumí jakékoliv údaje, které se vztahují ke Klientovi.
 • (16) Průkazem totožnosti se rozumí doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
 • (17) Pracovním dnem se rozumí kalendářní den, který není dnem pracovního klidu, tzn. den od pondělí do pátku s výjimkou soboty a neděle a dále s výjimkou dnů státního či jiného svátku České republiky.
 • (18) Prvním úvěrem poskytnutým Klientovi se rozumí první úvěr Klienta, kterému doposud Úvěr od Společnosti nebyl poskytnut. Na První úvěr poskytnutý Klientovi se vztahují veškerá ustanovení o Úvěru, není-li v Obchodních podmínkách, Smlouvě o úvěru a ostatní dokumentaci výslovně stanoveno jinak.
 • (19) Registrací se rozumí postup v Elektronickém systému Společnosti, při kterém Klient žádá Společnost o provedení jeho registrace k využívání služeb Společnosti. Při Registraci Společnost shromažďuje informace o Klientovi významné pro následné uzavření smluvního vztahu a pro poskytování úvěrů Klientovi, ověřuje totožnost Klienta a vytváří Uživatelský účet Klienta. Klient v rámci Registrace odsouhlasuje Obchodní podmínky.
 • (20) Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce stanoveného Zákonem.
 • (21) Smlouvou o úvěru se rozumí příslušná smlouva uzavřená mezi Klientem a Společností, na základě které se Společnost zavazuje poskytnout Klientovi za stanovených podmínek Úvěr a Klient se zavazuje ve stanovené době Úvěr splatit Společnosti společně se sjednaným příslušenstvím.
 • (22) Smluvními stranami se rozumí Společnost a/nebo Klient.
 • (23) Telefonním číslem Klienta se rozumí telefonní číslo uvedené Klientem při Registraci určené pro SMS verifikaci a pro další komunikaci Klienta a Společnosti při sjednávání a využívání služeb Společnosti Klientem.
 • (24) Třetí osobou se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která není smluvní stranou Smlouvy o úvěru.
 • (25) Účtem Klienta se rozumí běžný účet, který je otevřen v kterémkoliv bankovním ústavu registrovaném v České republice nebo v české pobočce zahraničního bankovního ústavu, který je veden na jméno Klienta a který je Klientem registrován u Společnosti pro poskytování úvěru Klientovi.
 • (26) Účtem Společnosti se rozumí bankovní účet Společnosti, který je uveden na Internetové stránce.
 • (27) Úrokem se rozumí odměna, kterou Klient platí Společnosti za poskytnutí Úvěru.
 • (28) Úrokovou sazbou se rozumí zápůjční úroková sazba vyjádřená jako pevná procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru.
 • (29) Úvěrem se rozumí peněžní prostředky, které Společnost poskytuje Klientovi na základě Smlouvy o úvěru. V případě Prvního úvěru poskytnutého Klientovi a řádného plnění podmínek takového úvěru Klientem je výše úrokové sazby odlišná od Úrokové sazby používané v ostatních případech (tj. standardní úrokové sazby).
 • (30) Úvěrovým limitem se rozumí výše úvěru stanovená Společností v rozmezí od 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) do 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), v rámci něhož je Klient oprávněn žádat o Úvěr.
 • (31) Úvěrujícím nebo Společností se rozumí CreditKasa s.r.o., IČO: 04823541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 254110, www.creditkasa.com. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.
 • (32) Uživatelským účtem se rozumí uživatelský účet Klienta jako uživatele služeb Společnosti vytvořený v Elektronickém systému Společnosti při Registraci.
 • (33) Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv aktivity, které se provádí s osobními údaji, včetně sběru, registrace, nahrávání, ukládání, úpravy, pozměňování, používání, předávání, přenosu a šíření údajů, zablokování nebo vymazání, které jsou spojeny s vydáním úvěru, řízením výkonnosti jeho splácení, vymáháním částky úvěru nebo pro uplatnění jiných závazků uvedených ve Smlouvě o úvěru.
 • (34) Zákonem se rozumí zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
 • (35) Zásadami zpracování osobních údajů se rozumí dokument vydaný Společností dostupný na Internetové stránce a poskytnutý Klientovi při Žádosti o Úvěr.
 • (36) Žádostí se rozumí žádost Klienta adresovaná Společnosti o vytvoření Nabídky.

§ 2 Forma právních jednání

 • (1) Právní jednání uskutečňovaná mezi Společností a Klientem při sjednávání a využívání služeb Společnosti Klientem budou realizována písemnou formou v elektronické podobě, prostřednictvím systematizovaného postupu v Elektronickém systému Společnosti.
 • (2) V rámci systematizovaného procesu elektronického jednání mezi Společností a Klientem jsou Klientovi při jednotlivých krocích v elektronickém systému Společnosti předkládány písemné formuláře příslušných právních úkonů pro sjednání a využívání služeb Společnosti.
 • (3) Klient formulář právního úkonu, který je mu předložen v Elektronickém systému Společnosti, podepisuje připojením svého podpisu. Podpis Klienta je připojen v elektronické podobě a Klient tento podpis provádí připojením jména a příjmení Klienta v elektronické podobě a potvrzením své vůle podepsat příslušný právní úkon volbou „Podepisuji“.
 • (4) Právní úkony uzavřené v elektronické formě mezi Klientem a Společností při sjednávání a využívání služeb Společnosti budou zaznamenány v Elektronickém systému Společnosti a současně bude každý elektronický záznam právního úkonu automaticky převeden do podoby elektronického dokumentu ve formátu .pdf (Portable Document Format), ve kterém bude poskytnut Klientovi. Příslušný elektronický dokument se vytváří neprodleně po podepsání příslušného právního úkonu Klientem. Veškeré elektronické dokumenty vytvořené na základě úkonů Klienta budou za účelem prokázání autenticity právního jednání Klienta v Elektronickém systému Společnosti v okamžiku svého vyhotovení opatřeny časovým razítkem a kvalifikovaným systémovým certifikátem Společnosti.
 • (5) Jakmile Klient podepíše příslušný právní úkon, odešle Společnost Klientovi elektronický dokument obsahující příslušný právní úkon Klienta ve formátu .pdf elektronickou poštou z Emailové adresy Společnosti na Emailovou adresu Klienta a současně tento elektronický dokument ve formátu .pdf zpřístupní Klientovi v Uživatelském účtu Klienta.
 • (6) Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že všechny právní úkony vyhotovené a podepsané Klientem v elektronické formě prostřednictvím Elektronického systému Společnosti a následně potvrzené odesláním elektronického dokumentu obsahující příslušný právní úkon elektronickou poštou z Emailové adresy Společnosti na emailovou adresu Klienta uvedenou Klientem při Registraci jsou důkazem uskutečnění právního jednání v písemné formě.
 • (7) Pro ověřování totožnosti Klienta při elektronickém podepisování Smlouvy o úvěru v Elektronickém systému Společnosti vyžaduje Společnost SMS ověření totožnosti Klienta. Při volbě klienta k podepsání příslušného právního úkonu Společnost automaticky odešle Klientovi na Telefonní číslo Klienta jednorázový SMS kód, který je Klient povinen zadat v elektronickém systému Společnosti k potvrzení své vůle podepsat příslušný právní úkon. SMS kód zasílaný společností má čtyři (4) numerické znaky a je platný po dobu 120 sekund. Zadání shodného SMS kódu do Elektronického systému Společnosti s SMS kódem odeslaným na telefonní číslo Klienta je podmínkou provedení či uzavření příslušného právního úkonu.

II. REGISTRACE

§ 3 Základní podmínky

 • (1) Pro využívání služeb Společnosti je Klient povinen nejprve se registrovat u Společnosti a ověřit svou totožnost způsobem popsaným v § 7 těchto Obchodních podmínek.
 • (2) Registrace Klienta se provádí na žádost Klienta. Při Registraci jsou Klientovi poskytnuty Obchodní podmínky v platném a účinném znění a Klient potvrzuje, že se s platnými a účinnými Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a že se těmito Obchodními podmínkami bude řídit právní vztah mezi Společností a Klientem a postupy při žádání o Úvěr Klientem a při poskytování Úvěru Klientovi.

§ 4 Postup Registrace Klienta

 • (1) Registraci Klient provádí elektronicky v Elektronickém systému Společnosti. Během Registrace Klient uvádí veškeré údaje požadované Společností. Klient je povinen poskytnout zejména, nikoli však výlučně, následující informace:
  1. Identifikační údaje Klienta,
  2. Telefonní číslo Klienta,
  3. Emailovou adresu Klienta,
  4. číslo bankovního účtu, který bude Klient využívat pro čerpání Úvěru od Společnosti,
  5. údaje pro posouzení úvěruschopnosti Klienta,
  6. informace k Průkazu totožnosti Klienta.
 • (2) (2) Před Registrací je Klient seznámen se Zásadami zpracování osobních údajů.
 • (3) Při Registraci Klient podepisuje v Elektronickém systému Společnosti Obchodní podmínky a současně podepisuje Souhlas subjektu údajů. Podpis Klienta je připojen v elektronické podobě. Elektronický podpis Klient provádí připojením jména a příjmení v elektronické podobě k písemnému textu příslušného úkonu a potvrzením své vůle podepsat dokument volbou „Podepisuji“.
 • (4) Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že všechny dokumenty vyhotovené a podepsané Klientem v elektronické formě v rámci Registrace v Elektronickém systému Společnosti a následně potvrzené odesláním tohoto dokumentu elektronickou poštou z Emailové adresy Společnosti na Emailovou adresu Klienta jsou důkazem uskutečnění právního jednání v písemné formě.
 • (5) Registrace Klienta je dokončena poskytnutím veškerých požadovaných informací Klientem a provedením ověření totožnosti Klienta.
 • (6) Po Registraci vzniká Klientovi právo za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách žádat Společnost o poskytnutí Úvěru do stanoveného Úvěrového limitu. O poskytnutí Úvěru je Klient oprávněn žádat opakovaně, přičemž celková výše Úvěrů poskytnutých jednomu Klientovi nepřekročí stanovený Úvěrový limit.

§ 5 Podmínky pro Registraci

 • (1) Předpokladem Registrace Klienta a poskytování Úvěru Klientovi Společností je splnění následujících podmínek:
  1. Klient má trvalý pobyt na území České republiky,
  2. Klient při Registraci uvede Účet Klienta a doloží Společnosti, že je tento Účet Klienta veden na jeho jméno,
  3. v průběhu Registrace a uzavření Smlouvy se Klient nachází na území České republiky, je svéprávný a není pod vlivem alkoholických, narkotických a/nebo psychotropních látek,
  4. všechny údaje poskytnuté Klientem Společnosti v souvislosti s Registrací jsou pravdivé, platné, nezkreslené a úplné, Klient nezatajuje žádnou okolnost, která by mohla mít jakýkoli vliv na rozhodnutí Společnosti poskytovat Klientovi Úvěr,
  5. Klient je schopen řádně plnit závazky z poskytnutého Úvěru, zejména Společnosti splatit celou částku Úvěru včetně příslušenství a případně dalších pohledávek Společnosti.
 • (2) Žádostí o registraci Klient potvrzuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v odst. (1).

§ 6 Změna registračních údajů

 • (1) Registrovaný Klient je oprávněn měnit údaje vztahující se k jeho osobě ve svém Uživatelském účtu.
 • (2) V případě jakékoli změny Identifikačních údajů nebo údajů pro posouzení úvěruschopnosti Klienta je Klient povinen provést aktualizaci jeho údajů v Uživatelském účtu Klienta.
 • (3) Při změně údajů Klienta v Uživatelském účtu Klienta může společnost vyžadovat nové ověření totožnosti Klienta dle §7.

§ 7 Ověření totožnosti Klienta

 • (1) Totožnost Klienta při Registraci ověřuje Společnost na základě podkladů poskytnutých Klientem a na základě vlastního šetření z veřejně dostupných rejstříků a z podkladů a informací poskytnutých Klientem.
 • (2) K ověření totožnosti Klienta je Klient povinen poskytnout Společnosti kopii dvou (2) platných Průkazů totožnosti (např. kopii občanského průkazu Klienta, identifikační stránky cestovního pasu, řidičský průkaz). Doklady pro ověření totožnosti Klient poskytuje Společnosti jejich zasláním elektronickou poštou z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti nebo jejich nahráním a uložením do Uživatelského účtu Klienta.
 • (3) Klient je dále povinen k prokázání své totožnosti poskytnout Společnosti informace vztahující se k Účtu klienta. Tyto informace může Klient poskytnout:
  1. Zpřístupněním údajů k Účtu klienta prostřednictvím aplikace Instantor,
  2. Přímou verifikací Účtu klienta.
 • (4) Při využití aplikace Instantor Klient poskytne Společnosti údaje vztahující se ke Klientovi a Účtu klienta na on-line bázi prostřednictvím aplikace Instantor. Použitím Instantoru Klient souhlasí s Podmínkami užívání služby Instantor a s předáním veškerých informací shromážděných prostřednictvím Instantoru Společnosti. Společnost bude zpracovávat osobní údaje předané společností Instantor za podmínek stanovených v Zásadách zpracování osobních údajů
 • (5) Pokud se Klient rozhodne provést přímou verifikaci Účtu klienta, je Klient povinen:
  1. provést identifikační platbu ve výši 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) z Účtu Klienta na Účet Společnosti. Identifikační platbu hradí klient bankovním převodem z Účtu klienta na Účet společnosti, a to za účelem ověření své totožnosti a za účelem ověření zadaného bankovního spojení pro poskytování Úvěrů. Uhrazená identifikační platba ve výši 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) je vratná a bude Společností převedena Klientovi zpět na Účet klienta společně s převodem prostředků z prvního Úvěru poskytovaného Společností Klientovi;
  2. na výzvu Společnosti poskytnout Společnosti kopie výpisů z Účtu Klienta za období stanovené Společností; výpisy z Účtu klienta poskytuje Klient Společnosti jejich zasláním elektronickou poštou z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti nebo jejich nahráním a uložením do Uživatelského účtu Klienta.
 • (6) V případě pochybností o totožnosti Klienta může Společnost Klienta vyzvat k vysvětlení a odstranění zjištěných nesrovnalostí nebo k doručení Obchodních podmínek v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Klienta. Společnost je také oprávněna kdykoli vyzvat Klienta k poskytnutí doplňujících informací nebo podkladů vztahujících se k jeho osobě.

§ 8 Zrušení registrace Klientem

 • (1) Klient je oprávněn kdykoli zrušit svou Registraci.
 • (2) Zrušení registrace se provádí elektronicky na formuláři stanoveném Společností. Žádost o prodloužení doby splatnosti úvěru Klient podepisuje vlastnoručním podpisem na listinném vyhotovení žádosti.
 • (3) Podepsanou žádost o prodloužení doby splatnosti Úvěru je Klient oprávněn odeslat poštovní zásilkou na kontaktní adresu Společnosti nebo ve formě elektronické kopie prostřednictvím elektronické pošty z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti.
 • (4) Zrušení registrace Klienta je účinné ke dni doručení žádosti o zrušení registrace Klienta. Po doručení žádosti o zrušení registrace není Klient oprávněn žádat Společnost o poskytnutí dalších Úvěrů.
 • (5) Registrace Klienta zaniká ke dni, ve kterém Klient uhradí veškeré své doposud neuhrazené závazky z uzavřených Smluv o úvěru vůči Společnosti. Nejpozději do pěti (5) pracovních dní po dni zániku registrace ukončí Společnost vedení Uživatelského účtu Klienta.

§ 9 Přihlašování do Uživatelského účtu

 • (1) Společnost při Registraci vytváří Klientovi v Elektronickém systému Společnosti Uživatelský účet Klienta. Po dokončení Registrace je Uživatelský účet Klientovi volně k dispozici.
 • (2) Klient k Uživatelskému účtu přistupuje prostřednictvím Internetové stránky nebo Mobilní aplikace BOT.
 • (3) Klient se při vstupu do Uživatelského účtu přihlašuje zadáním loginu a hesla.
 • (4) Jako login pro přihlášení Klienta do jeho Uživatelského účtu slouží kterýkoli z následujících identifikátorů:
  1. Telefonní číslo Klienta,
  2. Emailová adresa Klienta,
  3. Interní identifikační číslo Klienta, které je Klientovi přiděleno při Registraci.
 • (5) Heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu si zvolí Klient v průběhu Registrace. Heslo musí současně splňovat minimální požadavky zabezpečení stanovené Společností.
 • (6) Heslo Klient zadává při každém přihlášení do Uživatelského účtu.
 • (7) Klient je povinen chránit své přístupové údaje k Uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. V případě ztráty hesla je Klient povinen neprodleně kontaktovat Společnost se žádostí o blokaci přístupu k Uživatelskému účtu nebo provést změnu svého hesla.

III. SMLOUVA O ÚVĚRU

§ 10 Základní podmínky pro poskytování Úvěru

 • (1) Předpokladem pro poskytování Úvěru Klientovi Společností je splnění následujících podmínek:
  1. Klient je registrován u Společnosti,
  2. Klient má trvalý pobyt na území České republiky,
  3. Při podání Žádosti se Klient nachází na území České republiky, je svéprávný a není pod vlivem alkoholických, narkotických a/nebo psychotropních látek,
  4. všechny údaje poskytnuté Společnosti v souvislosti s Registrací a Žádostí jsou pravdivé, platné, nezkreslené a úplné, Klient nezatajuje žádnou okolnost, která by mohla mít jakýkoli vliv na rozhodnutí Společnosti poskytovat Klientovi Úvěr,
  5. je schopen řádně plnit závazky z případně uzavřené Smlouvy o úvěru a s ní souvisejících dokumentů, zejména Společnosti splatit celou částku Úvěru včetně příslušenství a případně dalších pohledávek Společnosti,
  6. Klient poskytl Společnosti veškeré informace a podklady požadované Společností za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti.
 • (2) Podáním Žádosti Klient potvrzuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v odst. (1).

§ 11 Postup sjednání Úvěru

 • (1) Sjednání Smlouvy o úvěru mezi Společností a Klientem probíhá v Elektronickém systému Společnosti v následujících etapách:
  1. Podání Žádosti Klienta,
  2. Přezkoumání Žádosti Klienta ze strany Společnosti,
  3. Předložení Nabídky a poskytnutí informací před uzavřením Smlouvy o úvěru Klientovi,
  4. Rozhodnutí Klienta o přijetí Nabídky,
  5. Uzavření smlouvy o Úvěru.

§ 12 Žádost o poskytnutí Úvěru

 • (1) Registrovaný Klient je oprávněn žádat Společnost o poskytnutí Úvěru do výše stanoveného Úvěrového limitu a doby splatnosti. O poskytnutí Úvěru je Klient oprávněn žádat opakovaně, přičemž celková výše současně poskytnutých Úvěrů jednomu Klientovi nepřekročí stanovený Úvěrový limit.
 • (2) O poskytnutí Úvěru žádá Klient prostřednictvím Žádosti v Elektronickém systému Společnosti.
 • (3) Podáním Žádosti je zahájen proces Společnosti pro přezkoumání podmínek pro poskytnutí Úvěru Klientovi a pro případné předložení Nabídky Klientovi. Klient není podanou Žádostí vázán a je oprávněn kdykoli proces přezkoumání Žádosti ukončit zadáním požadavku v jeho Uživatelském účtu.

§ 13 Informace k posouzení úvěruschopnosti

 • (1) Při podání Žádosti je Klient povinen poskytnout Společnosti informace pro posouzení jeho úvěruschopnosti. Klient je povinen poskytnout Společnosti úplné a pravdivé informace k posouzení jeho úvěruschopnosti. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti Klienta nezbytné, poskytnuté informace je Klient povinen Společnosti na její žádost vysvětlit, popřípadě doplnit.
 • (2) Pokud Klient neposkytne úplné a pravdivé informace k posouzení jeho úvěruschopnosti nebo nevysvětlí, popřípadě nedoplní poskytnuté informace na žádost Společnosti a Společnost proto nebude schopna posoudit jeho úvěruschopnost, Společnost Úvěr neposkytne.
 • (3) Informace k posouzení úvěruschopnosti Klienta, které Společnost za účelem posouzení úvěruschopnosti vyžaduje od Klienta, jsou vymezeny v Dotazníku. Obecný přehled informací a dokladů pro jejich ověření, které musí Klient Společnosti poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti, uvádí Společnost na Internetových stránkách.
 • (4) Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které poskytne Společnosti za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo později kdykoli během doby trvání Smlouvy o úvěru, jsou pravdivé, úplné a nejsou zavádějící.
 • (5) Klient informace pro posouzení jeho úvěruschopnosti poskytuje společnosti prostřednictvím telefonního hovoru vedeného pověřeným pracovníkem Společnosti. Informace poskytnuté Klientem jsou zaznamenány v Dotazníku. Pokud tak Společnost rozhodne, může Klient informace pro posouzení jeho úvěruschopnosti poskytnout přímým zadáním do Dotazníku v Elektronickém systému Společnosti.
 • (6) V případě, že má Společnost jakékoli pochybnosti o úvěruschopnosti Klienta, je Společnost oprávněna Žádost Klienta bez dalšího odmítnout. Odmítne-li Společnost Žádost Klienta v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, Společnost bude informovat Klienta bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, Společnost Klienta vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi. O odmítnutí Žádosti z tohoto důvodu je Klient informován postupem dle § 14(6).

§ 14 Přezkoumání Žádosti o poskytnutí úvěru

 • (1) Po obdržení Žádosti a shromáždění informací pro posouzení úvěruschopnosti Klienta provede Společnost kontrolu a vyhodnocení informací, které Klient poskytl, a dalších informací, které Společnost shromáždila za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti. Na základě výsledku vyhodnocení těchto informací Společnost rozhodne o poskytnutí či odmítnutí Úvěru Klientovi a o podmínkách Úvěru, za kterých úvěr Klientovi poskytne.
 • (2) Společnost je kdykoli oprávněna požadovat po Klientovi poskytnutí dodatečných informací nebo podkladů, které Společnost považuje za významné pro přezkoumání Žádosti Klienta. Do doby než budou Společnosti doručeny vyžádané informace nebo podklady, Společnost pozastaví přezkoumávání Žádosti Klienta. Neposkytnutí požadovaných informací nebo podkladů Klientem může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí Úvěru.
 • (3) Klient nese odpovědnost za to, že údaje, které uvede v Žádost, jsou pravdivé. Klient nemá žádné námitky ohledně toho, že je Společnost oprávněna a může volat na Telefonní číslo Klienta a stejně tak i zaměstnavateli Klienta nebo jiným osobám, aby ověřila pravdivost zaslaných údajů nebo též získala jiné údaje související s poskytnutím Úvěru.
 • (4) Společnost při přezkoumání Žádosti Klienta není vázána požadovanou výší Úvěru nebo požadovanou dobou splatnosti Úvěru. Výše a doba splatnosti Úvěru bude navržena Společností v její Nabídce s přihlédnutím k Žádosti Klienta, avšak vždy s ohledem na výsledek přezkoumání Žádosti Klienta.
 • (5) Souhlasí-li Společnost s poskytnutím Úvěru Klientovi, předloží Společnost Klientovi Nabídku. Společnost předkládá Klientovi Nabídku v jeho Uživatelském účtu a elektronickou poštou zaslanou na Emailovou adresu Klienta.
 • (6) Nabídka se skládá ze dvou částí:
  1. informativní části, ve které Společnost uvede základní podmínky Úvěru nabízeného Klientovi na základě výsledku přezkoumání jeho Žádosti, a to:
   • celkovou výši Úvěru, který lze Klientovi poskytnout, a podmínky jeho čerpání,
   • navrženou dobu splatnosti Úvěru,
   • zápůjční úrokovou sazbu,
   • roční procentní sazbu nákladů,
   • celkovou částku, kterou bude Klient povinen splatit:
  2. smluvní části, kterou tvoří:
   • závazný návrh Smlouvy o úvěru,
   • formulář obsahující informace o Smlouvě o úvěru vyžadované platnými právními předpisy.
 • (7) Společnost má právo odmítnout poskytnutí Úvěru Klientovi. O odmítnutí poskytnutí Úvěru Společnost vyrozumí Klienta zprávou v Uživatelském účtu Klienta a elektronickou poštou zaslanou na Emailovou adresu Klienta. Společnost není povinna odůvodnit odmítnutí poskytnutí Úvěru s výjimkou případů, kdy tak stanoví platné právní předpisy. Pokud Klient o poskytnutí Úvěru žádal prostřednictvím Mobilní aplikace BOT, odešle se informace o odmítnutí Úvěru Klientovi také prostřednictvím Mobilní aplikace BOT.
 • (8) Společnost může z přezkoumávání vyloučit veškeré Žádosti Klienta, pokud Klient dříve porušil své povinnosti v kterémkoli předcházejícím smluvním vztahu se Společností, a tomuto Klientovi bez dalšího odmítnout poskytování Úvěru.

§ 15 Informace o úvěru před uzavřením Smlouvy

 • (1) Před uzavřením Smlouvy o úvěru má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách Úvěru dle platných právních předpisů.
 • (2) Společnost Klientovi předsmluvní informace o podmínkách Úvěru vyžadované platnými právními předpisy poskytuje společně s Nabídkou zpřístupněním v Uživatelském účtu Klienta a zasláním těchto informací na Emailovou adresu Klienta.
 • (3) Klient je oprávněn a povinen se s těmito informacemi o podmínkách Úvěru seznámit.

§ 16 Přijetí nabídky

 • (1) Nabídka je platná ode dne odeslání Nabídky elektronickou poštou Klientovi z Emailové adresy Společnosti na Emailovou adresu Klienta. Kdykoli před přijetím Nabídky Klientem je Společnost oprávněna Nabídku odvolat. Odvolání Nabídky Společnost provádí jejím zrušením v Uživatelském účtu Klienta.
 • (2) Kdykoli po dobu platnosti Nabídky je Klient oprávněn Nabídku přijmout nebo odmítnout. Přijetím Nabídky ze strany Klienta je mezi Klientem a Společností uzavřena Smlouva o úvěru. Odmítnutím Nabídky Klientem Nabídka zaniká.
 • (3) Přijetím Nabídky Klient potvrzuje, že si přeje získat Úvěr za podmínek stanovených v Nabídce, návrhu Smlouvy o úvěru a v Obchodních podmínkách platných a účinných ke dni přijetí Nabídky. Klient dále přijetím Nabídky potvrzuje, že se dokonale seznámil s informacemi o Smlouvě o úvěru poskytovanými před uzavřením smlouvy, ustanoveními Smlouvy o úvěru a účinného znění Obchodních podmínek, souhlasí s nimi a považuje je za závazná a že žádá Společnost o poskytnutí peněžních prostředků (Úvěru) bez zbytečného odkladu.

§ 17 Uzavření Smlouvy o Úvěru

 • (1) V případě přijetí Nabídky Klient uzavírá se Společností Smlouvu o úvěru. Smlouva o úvěru se uzavírá písemně, prostředky elektronické komunikace s využití Elektronického systému Společnosti. Klient úkony k uzavření Smlouvy o úvěru provádí prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
 • (2) Smlouvu o úvěru Klient podepisuje v Elektronickém systému Společnosti. Podpis Klienta je připojen v elektronické podobě. Elektronický podpis Klient provádí připojením jména a příjmení v elektronické podobě ke Smlouvě o úvěru a potvrzením své vůle podepsat Smlouvu o úvěru volbou „Podepisuji“. Totožnost klienta elektronicky podepisujícího předmětné dokumenty bude při podpisu ověřena prostřednictvím SMS ověření.
 • (3) Společnost a Klient berou na vědomí a souhlasí, že Smlouva o úvěru v elektronické formě a zachycená v podobě elektronického dokumentu uloženého v Uživatelském účtu Klienta a současně odeslaného elektronickou poštou z Emailové adresy Společnosti na Emailovou adresu Klienta je důkazem uzavření Smlouvy o úvěru mezi Společností a Klientem v písemné formě.
 • (4) Společnost je oprávněna kdykoli Klienta vyzvat k dodatečnému potvrzení Smlouvy o úvěru doručením listinného vyhotovení Smlouvy o úvěru opatřené vlastnoručním podpisem Klienta nebo elektronické kopie (sken) listinného vyhotovení Smlouvy o úvěru opatřené vlastnoručním podpisem Klienta. Listinné vyhotovení Smlouvy o úvěru je Klient oprávněn doručit osobně či poštovní zásilkou odeslanou na kontaktní adresu Společnosti. Elektronickou kopii (sken) Smlouvy o úvěru je Klient povinen odeslat elektronickou poštou z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti nebo nahrát do Uživatelského účtu Klienta. Smluvní strany berou na vědomí, že tato povinnost Klienta nemá vliv na uzavření Smlouvy o úvěru v elektronické podobě a na povinnost Smluvních stran plnit Smlouvu o úvěru od okamžiku jejího uzavření v elektronické podobě.

§ 18 Poskytnutí úvěru

 • (1) Společnost poskytuje Úvěr Klientovi bezhotovostním převodem na Účet Klienta bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o úvěru a poté, kdy Klient splní veškeré podmínky pro poskytnutí Úvěru obsažené ve Smlouvě o úvěru a účinných Obchodních podmínkách.
 • (2) Společnost poskytuje peněžní prostředky z Úvěru nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uzavření Smlouvy o úvěru.
 • (3) Úvěr je poskytnut dnem, kdy dojde k odepsání peněžních prostředků z účtu Společnosti ve prospěch Účtu Klienta.

IV. PODMÍNKY ÚVĚRU

§ 19 Úroková sazba

 • (1) Společnost Úrokové sazby pro poskytované Úvěry stanovuje oznámením o Úrokových sazbách, které zveřejňuje na Internetových stránkách. Společnost je oprávněna jednostranně stanovovat a měnit výši úrokových sazeb pro poskytování úvěrů. Změna úrokových sazeb je účinná dnem uveřejnění nového oznámení Společnosti o úrokových sazbách na Internetových stránkách Společnosti.
 • (2) Smlouvy o úvěru uzavřené před účinností změny úrokové sazby nejsou touto změnou dotčeny.

§ 20 Úroky

 • (1) Klient se zavazuje uhradit Společnosti sjednané Úroky za poskytnutí Úvěru.
 • (2) Úrok pro účely Smlouvy o úvěru s konkrétním Klientem je určen v závislosti na čerpané výši Úvěru dle Úrokové sazby platné ke dni uzavření Smlouvy o úvěru a na skutečnosti, zda se jedná o První úvěr poskytnutý Klientovi. Úroková sazba se ve Smlouvě o úvěru sjednává jako jediná zápůjční úroková sazba na celou dobu trvání Úvěru, nejedná-li se o První úvěr poskytnutý Klientovi, kdy může být Úroková sazba v závislosti na řádnosti a včasnosti splácení Prvního úvěru poskytnutého Klientovi v průběhu času měněna.
 • (3) Úroky z poskytnutého Úvěru je Klient povinen platit ode dne poskytnutí Úvěru do dne úplného splacení poskytnutého Úvěru. Povinnost Klienta hradit sjednané úroky není dotčena prodlením Klienta se zaplacením Úvěru ani zesplatněním Úvěru ze strany Společnosti pro porušení povinností Klienta.
 • (4) Klient je povinen uhradit sjednaný úrok za poskytnutí Úvěru jednorázově, společně s jistinou Úvěru ke sjednanému dni splatnosti Úvěru.

§ 21 Doba splatnosti

 • (1) Společnost poskytuje úvěry s dobou splatnosti v délce trvání od jednoho (1) dne do třiceti (30) dnů ode dne odeslání peněžních prostředků z Účtu Společnosti na Účet Klienta za účelem poskytnutí Úvěru Klientovi. Doba splatnosti sjednaného Úvěru je stanovena ve Smlouvě o úvěru.
 • (2) Klient se zavazuje vrátit Společnosti poskytnutý Úvěr jednorázově, nejpozději poslední den doby splatnosti sjednané ve Smlouvě o úvěru.

§ 22 Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 • (1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů splatných Klientem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve Smlouvě o úvěru. RPSN se počítá na roční bázi dle vzorce stanoveného Zákonem.
 • (2) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti.
 • (3) Roční procentní sazba nákladů je Klientovi zpřístupněna v rámci informativní nabídky úvěrových produktů Společnosti na Internetových stránkách.
 • (4) Při podání Žádosti je Klientovi individualizovaná informace o roční procentní sazbě nákladů vztahující se k jeho Žádosti poskytnuta jako součást informace o úvěru před uzavřením Smlouvy o úvěru dle § 17.

§ 23 Splacení úvěru a souvisejících poplatků

 • (1) Klient provádí splacení Úvěru a Úroků v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o úvěru, těchto Obchodních podmínkách, a ve lhůtě splatnosti Úvěru.
 • (2) Splácení Úvěru se provádí v měně Úvěru. V případě, že jedna ze smluvních stran provede platby v jiné měně, tato Smluvní strana zaplatí veškeré náklady spojené s převodem měny na měnu Úvěru.
 • (3) Všechny platby spojené se Smlouvou o úvěru Klient provádí převodem na Účet Společnosti.
 • (4) Závazek splácení Úvěru, který je stanoven Smlouvou o úvěru, je splněn v okamžiku, kdy je platba připsána na Účet Společnosti.
 • (5) Při provedení jakékoliv platby na úhradu svého závazku dle Smlouvy o úvěru je Klient povinen v rámci identifikace platby uvést číslo Smlouvy o úvěru jako variabilní symbol.
 • (6) Pokud Společnost obdrží od Klienta platbu, kterou nelze identifikovat, tato platba se nepovažuje za přijatou do té doby, než bude identifikována, a Společnost má právo uplatnit úroky z prodlení a smluvní pokutu vůči Klientovi v souladu se Smlouvou o úvěru.

§ 24 Předčasné splacení Úvěru

 • (1) Klient je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
 • (2) Při předčasném splacení Úvěru je Klient povinen splatit Společnosti úroky z Úvěru ode dne poskytnutí Úvěru do dne úplného splacení poskytnutého Úvěru. Společnost má také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením Úvěru.
 • (3) Klient je povinen písemně informovat Společnost o svém záměru předčasně splatit poskytnutý Úvěr. Oznámení o předčasném splacení Úvěru je Klient oprávněn učinit formou doporučeného dopisu na kontaktní adresu Společnosti. Oznámení Klient provádí na formuláři dostupném na Internetových stránkách.

§ 25 Odstoupení klienta od Smlouvy o úvěru

 • (1) Klient má právo odstoupit od Smlouvy o úvěru bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy úvěru, resp. od obdržení podmínek Smlouvy o úvěru a informací o úvěru před uzavřením Smlouvy o úvěru. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Společnosti v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
 • (2) Odstoupení musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na kontaktní adresu Společnosti.
 • (3) Oznámení o využití práva na odstoupení musí obsahovat následující údaje o Klientovi:
  1. Jméno, příjmení a rodné číslo Klienta,
  2. Číslo Smlouvy o úvěru,
  3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru,
  4. Den a místo vyhotovení oznámení o odstoupení,
  5. Vlastnoruční podpis Klienta.
 • (4) V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru Klientem dle odst. (1) je Klient povinen Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit:
  1. jistinu poskytnutého Úvěru,
  2. úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a
  3. případné nevratné poplatky zaplacené Společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

§ 26 Prodloužení promlčecí doby

 • (1) Dle § 630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se pro smluvní vztah ze Smlouvy o úvěru uplatní delší promlčecí lhůta.
 • (2) Promlčecí lhůta u práv vyplývajících ze Smlouvy o úvěru činí pět (5) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

V.ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY O ÚVĚRU

§ 27 Automatické prodloužení doby splatnosti úvěru

 • (1) Smlouva o úvěru se sjednává s možností automatického prodlužování doby splatnosti Úvěru, tzn. že Klient má právo při splnění stanovených podmínek na automatické prodloužení doby splatnosti jistiny Úvěru
 • (2) Automatické prodloužení doby splatnosti Úvěru znamená, že k prodloužení doby splatnosti dochází při splnění stanovených podmínek automaticky, bez nutnosti další žádosti ze strany Klienta nebo jejího schválení ze strany Společnosti. Prodloužení doby splatnosti se vztahuje pouze k jistině Úvěru nebo jeho části, nikoli k příslušenství přirostlému k jistině Úvěru za období ode dne poskytnutí Úvěru do dne původní splatnosti Úvěru nebo k jiným sjednaným platbám souvisejícím s Úvěrem.
 • (3) Termín splatnosti Úvěru se automaticky prodlužuje za podmínky, že Klient uhradí Společnosti k datu splatnosti Úvěru alespoň veškeré příslušenství Úvěru přirostlé k Úvěru k datu splatnosti Úvěru. Termín splatnosti Úvěru se automaticky prodlužuje vždy ode dne původně sjednaného termínu splatnosti Úvěru, a to o stejné období splatnosti, jako bylo sjednáno ve Smlouvě o úvěru.
 • (4) Termín splatnosti Prvního úvěru poskytnutého klientovi se automaticky prodlužuje za podmínky, že Klient uhradí Společnosti na úhradu jistiny Úvěru alespoň částku odpovídající standardní Úrokové sazbě, na kterou by Společnosti vznikl nárok v případě, že by se nejednalo o První úvěr poskytnutý klientovi, k datu splatnosti Prvního úvěru poskytnutého Klientovi. Termín splatnosti Prvního úvěru poskytnutého klientovi se automaticky prodlužuje vždy ode dne původně sjednaného termínu splatnosti Prvního úvěru poskytnutého klientovi, a to o stejné období splatnosti, jako bylo sjednáno ve Smlouvě o úvěru.
 • (5) Po automatickém prodloužení doby splatnosti Prvního úvěru poskytnutého Klientovi bude První úvěr poskytnutý Klientovi nadále úročen standardní Úrokovou sazbou.
 • (6) Automatické prodloužení splatnosti Úvěru se za podmínek dle odst. (2) a odst. (3) uplatní opakovaně. Celková doba trvání Úvěru z jedné Smlouvy o úvěru však nesmí při opakovaném uplatnění automatického prodloužení splatnosti Úvěru přesáhnout období dvanáct (12) měsíců ode dne poskytnutí Úvěru. Při dosažení nejvýše přípustného prodloužení doby splatnosti Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti celou dosud neuhrazenou část Úvěru včetně veškerého příslušenství a poplatků k tomuto datu. O této skutečnosti bude Klient informován Společností.
 • (7) V případě automatického prodloužení doby splatnosti Úvěru se mění pouze doba splatnosti Úvěru; ostatní ujednání Smlouvy o úvěru zůstávají v platnosti beze změny, nejedná-li se však o První úvěr poskytnutý Klientovi, v případě kterého bude změněna Úroková sazba. Klient je povinen i nadále zejména hradit Společnosti sjednané úroky z neuhrazené jistiny Úvěru (ve výši sjednané při uzavření Smlouvy o úvěru).
 • (8) V období automaticky prodloužené splatnosti Úvěru je Klient oprávněn kdykoli splatit neuhrazenou část Úvěru bez předchozího oznámení o záměru splatit Úvěr Společnosti. Sjednané úroky z Úvěru Klient hradí pouze za období do dne skutečného splacení Úvěru.
 • (9) Pokud se pro Úvěr poskytnutý Klientovi uplatní automatické prodloužení splatnosti Úvěru, informuje Společnost Klienta o automatickém prodloužení splatnosti Úvěru nejpozději následující pracovní den po původním datu splatnosti Úvěru a potvrdí Klientovi změněné podmínky Úvěru. Informace o automatickém prodloužení splatnosti Úvěru zasílá Společnost Klientovi na Emailovou adresu Klienta a současně tuto informaci zpřístupňuje Klientovi v jeho Uživatelském účtu.

§ 28 Automatické prodloužení doby splatnosti úvěru v případě prodlení

 • (1) Smlouva o úvěru se sjednává s možností automatického prodlužování doby splatnosti Úvěru i pro případ prodlení, tzn. že Klient má právo při splnění stanovených podmínek na automatické prodloužení doby splatnosti jistiny Úvěru, i když je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Společnosti.
 • (2) Automatické prodloužení doby splatnosti Úvěru znamená, že k prodloužení doby splatnosti dochází při splnění stanovených podmínek automaticky, bez nutnosti další žádosti ze strany Klienta nebo jejího schválení ze strany Společnosti. Prodloužení doby splatnosti se vztahuje pouze k jistině Úvěru nebo jeho části, nikoli k příslušenství přirostlému k jistině Úvěru za období ode dne poskytnutí Úvěru do dne původní splatnosti Úvěru nebo k jiným sjednaným platbám souvisejícím s Úvěrem.
 • (3) Termín splatnosti Úvěru se automaticky prodlužuje za podmínky, že
  1. Klient uhradí Společnosti veškeré příslušenství Úvěru přirostlé k Úvěru k datu připsání platby Klienta na Účet Společnosti,
  2. Klient uhradí Společnosti veškeré sankce sjednané pro případ prodlení, a to za dobu od prvního dne prodlení do dne připsání platby Klienta na částečné splacení úvěru na účet Společnosti,
  3. Klient není v prodlení po dobu delší než tři (3) měsíce,
  4. celková doba trvání Úvěru z jedné Smlouvy o úvěru při uplatnění automatického prodloužení nepřesáhne období dvanáct (12) měsíců ode dne poskytnutí Úvěru,
  5. společnost prodloužení doby splatnosti jistiny Úvěru neodmítne dle odst. (4).
 • (4) Po automatickém prodloužení doby splatnosti Prvního úvěru poskytnutého Klientovi dle odst. (3) bude První úvěr poskytnutý Klientovi nadále úročen standardní Úrokovou sazbou.
 • (5) V případě Klienta, který je v prodlení se plněním svých závazků, je Společnost oprávněna prodloužení doby splatnosti jistiny Úvěru odmítnout. Pokud Společnost odmítne prodloužení doby splatnosti Úvěru, nemusí vysvětlovat důvody pro toto odmítnutí. O odmítnutí prodloužení doby splatnosti jistiny Úvěru je společnost povinna Klienta informovat nejpozději následující pracovní den po připsání platby klienta na úhradu příslušenství na účet Společnosti. Informace o odmítnutí prodloužení splatnosti Úvěru zasílá společnost Klientovi na Emailovou adresu Klienta a současně tuto informaci zpřístupňuje Klientovi v jeho Uživatelském účtu.
 • (6) Termín splatnosti Úvěru se automaticky prodlužuje vždy ode dne připsání platby Klienta na úhradu příslušenství na účet Společnosti, a to o stejné období splatnosti, jako bylo sjednáno ve Smlouvě o úvěru. V případě automatického prodloužení doby splatnosti Úvěru se mění pouze doba splatnosti Úvěru; ostatní ujednání Smlouvy o úvěru zůstávají v platnosti beze změny. Klient je povinen i nadále zejména hradit Společnosti sjednané úroky z neuhrazené jistiny Úvěru (ve výši sjednané při uzavření Smlouvy o úvěru).
 • (7) V období automaticky prodloužené splatnosti Úvěru je Klient oprávněn kdykoli splatit neuhrazenou část Úvěru bez předchozího oznámení o záměru splatit Úvěr Společnosti. Sjednané úroky z Úvěru Klient hradí pouze za období do dne skutečného splacení Úvěru.
 • (8) Pokud se pro Úvěr poskytnutý Klientovi uplatní automatické prodloužení splatnosti Úvěru, informuje Společnost Klienta o automatickém prodloužení splatnosti Úvěru nejpozději následující pracovní den po původním datu splatnosti Úvěru a potvrdí Klientovi změněné podmínky Úvěru. Informace o automatickém prodloužení splatnosti Úvěru zasílá společnost Klientovi na Emailovou adresu Klienta a současně tuto informaci zpřístupňuje Klientovi v jeho Uživatelském účtu.

§ 29 Dohoda o prodloužení doby splatnosti úvěru

 • (1) Klient může požádat Společnosti o prodloužení doby splatnosti úvěru podle Smlouvy o úvěru.
 • (2) Žádost o prodloužení doby splatnosti Úvěru podává Klient na formuláři stanoveném Společností. Žádost o prodloužení doby splatnosti úvěru Klient podepisuje vlastnoručním podpisem na listinném vyhotovení žádosti.
 • (3) Podepsanou žádost o prodloužení doby splatnosti Úvěru je Klient oprávněn odeslat poštovní zásilkou na kontaktní adresu Společnosti nebo ve formě elektronické kopie prostřednictvím elektronické pošty z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti.
 • (4) Podáním Žádosti o prodloužení doby splatnosti Úvěru Klient potvrzuje, že si Klient přeje prodloužit dobu splatnosti Úvěru za podmínek stanovených v Žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru a v Obchodních podmínkách platných a účinných ke dni podání Žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru. Klient dále podáním Žádosti o prodloužení doby splatnosti potvrzuje, že se dokonale seznámil s ustanoveními Žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru a účinného znění Obchodních podmínek, souhlasí s nimi a považuje je za závazná.
 • (5) Schválení žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru je ve výlučné dispozici Společnosti. Pokud Společnost schválila prodloužení doby splatnosti Úvěru, informuje Společnost Klienta o částce, kterou musí Klient zaplatit včetně úroků, a to do dne nové splatnosti Úvěru.
 • (6) Pokud Společnost neschválí prodloužení doby splatnosti Úvěru, o které Klient požádal, nemusí vysvětlovat důvody pro toto zamítnutí a Klient je povinen splácet Úvěr v souladu s platebním kalendářem a dobou splatnosti.

§ 30 Dohoda o splátkách

 • (1) Dostane-li se Klient do prodlení s úhradou svého závazku z poskytnutého Úvěru, může požádat Společnost o sjednání splátkového kalendáře. Schválení splátkového kalendáře je ve výlučné dispozici Společnosti.
 • (2) Žádost o sjednání splátek Úvěru podává Klient na formuláři stanoveném Společností. Žádost o sjednání splátek Úvěru Klient podepisuje vlastnoručním podpisem na listinném vyhotovení žádosti.
 • (3) Podepsanou žádost o sjednání splátek Úvěru je Klient oprávněn odeslat poštovní zásilkou na kontaktní adresu Společnosti nebo ve formě elektronické kopie prostřednictvím elektronické pošty z Emailové adresy Klienta na Emailovou adresu Společnosti.
 • (4) Podáním Žádosti o sjednání splátek Úvěru Klient potvrzuje, že si Klient přeje sjednat splátky Úvěru za podmínek stanovených v Žádosti o sjednání splátek úvěru a v Obchodních podmínkách platných a účinných ke dni podání Žádosti o sjednání splátek úvěru. Klient dále podáním Žádosti o sjednání splátek potvrzuje, že se dokonale seznámil s ustanoveními Žádosti o sjednání splátek úvěru a účinného znění Obchodních podmínek, souhlasí s nimi a považuje je za závazná.
 • (5) Pokud Společnost schválí uzavření dohody o splátkách, informuje Společnost Klienta o podmínkách této dohody zasláním návrhu dohody o splátkách na emailovou adresu Klienta. Pro uzavření dohody o splátkách je Klient povinen potvrdit návrh dohody o splátkách a podepsaný návrh v listinné podobě doručit na adresu Společnosti. Dohoda o splátkách je účinná okamžikem prokazatelného doručení potvrzeného návrhu dohody o splátkách Společnosti.
 • (6) Pokud Společnost neschválí uzavření dohody o splátkách, o které Klient požádal, nemusí vysvětlovat důvody pro toto zamítnutí a Klient je povinen splácet úvěr v souladu s plánem a dobou splatnosti.

§ 31 Informace o změně podmínek Úvěru

 • (1) Při změně podmínek Úvěru má Klient právo na poskytnutí informací o změněných podmínkách Úvěru dle platných právních předpisů.
 • (2) V případě schválení změny podmínek Úvěru ze strany Společnosti je Klientovi vygenerována dle schválené změny podmínek Úvěru informace o podmínkách Úvěru v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy. Společnost Klientovi informace o změněných podmínkách Úvěru vyžadované platnými právními předpisy poskytuje zpřístupněním v Uživatelském účtu Klienta a zasláním těchto informací na Emailovou adresu Klienta. Klient je oprávněn a povinen se s těmito informacemi o změněných podmínkách Úvěru seznámit.

VI. PORUŠENÍ POVINNOSTI A ÚVĚROVÁ OPATŘENÍ

§ 32 Porušení povinnosti

 • (1) Případem porušení Smlouvy se rozumí porušení některé z povinností Klienta dle Smlouvy o úvěru nebo těchto Obchodních podmínek, zejména:
  1. Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající z jakékoli Smlouvy o úvěru,
  2. Klient poskytl Společnosti nepravdivé, zkreslené, neúplné nebo zavádějící informace pro posouzení jeho úvěruschopnosti,
  3. Klient při Registraci nebo Žádosti poskytl Společnosti nepravdivé, zkreslené, neúplné nebo zfalšované doklady vztahující se k jeho osobě nebo ke skutečnostem jím uváděných,
  4. Klient poruší některý jiný ze svých závazků podle Smlouvy o úvěru nebo těchto Obchodních podmínek.
 • (2) Případem porušení Smlouvy se rozumí také vznik některé z následujících skutečností:
  1. vznik exekučního titulu v souvislosti s neplněním zákonem stanovených plateb Klienta pro každý jednotlivý případ,
  2. zahájení exekučního řízení či výkonu rozhodnutí ze strany třetí osoby vůči Klientovi,
  3. podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči Klientovi,
  4. podmínky, které jsou sjednány pro sjednání Úvěru nebo pro čerpání peněžních prostředků z Úvěru, jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy (s výjimkou případu, kdy s tím Společnost vyslovila souhlas).

§ 33 Úvěrová opatření

 • (1) Společnost je oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit nebo prohlásit na základě oznámení odeslaného Klientovi všechny pohledávky Společnosti z poskytnutého Úvěru nebo jejich část za splatné ke dni uvedenému v písemném oznámení zaslaném Klientovi, kdykoli poté, co nastane některá z následujících skutečností:
  1. Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající z jakékoli Smlouvy o úvěru a svůj závazek po splatnosti neuhradí Společnosti ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Společnosti k zaplacení,
  2. nastane některá z dalších skutečností porušení povinnosti dle Smlouvy o úvěru či Obchodních podmínek či dojde ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva o úvěru uzavřena.
 • (2) Odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo zešpatnění Úvěru musí být učiněno písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Klienta nebo formou elektronické zprávy odeslané z Emailové adresy Společnosti na emailovou adresu Klienta.

§ 34 Sankční ujednání

 • (1) V případě prodlení Klienta s úhradou Úvěru je Klient povinen uhradit Společnosti náhradu účelně vynaložených nákladů, které Společnosti vznikly v souvislosti s prodlením Klienta. Položky nákladů, jejichž náhradu Společnost uplatňuje, a jejich výše je stanovena v Sazebníku Společnosti.
 • (2) V případě prodlení Klienta s úhradou jistiny Úvěru nebo jakékoli jeho dílčí části je Klient povinen uhradit Společnosti úroky z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení. Úroky z prodlení je Klient povinen hradit od vzniku prodlení se zaplacením peněžitého závazku do jeho skutečného splnění. Úrok z prodlení je splatný vždy dne následujícího po dni, ve kterém došlo k prodlení s úhradou jistiny.
 • (3) V případě prodlení Klienta s úhradou jistiny Úvěru nebo jakékoli jeho dílčí části je Klient povinen uhradit Společnosti také smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy jedna desetina procenta) denně z částky, ohledně níž je Klient v prodlení. Smluvní pokutu je Klient povinen hradit od vzniku prodlení se zaplacením peněžitého závazku do jeho skutečného splnění. Smluvní pokuta je splatná vždy dne následujícího po dni, ve kterém došlo k prodlení s úhradou jistiny. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut z konkrétní Smlouvy o úvěru nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a (slovy žádná celé pět desetin) celkové výše Úvěru dle této Smlouvy o úvěru, nejvýše však 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).

§ 35 Postup vymáhání

 • (1) Pokud se Klient ocitne v prodlení se splácením Úvěru nebo jeho části, informuje Společnost o této skutečnosti neprodleně Klienta v Uživatelském účtu Klienta. Počínaje prvním dnem prodlení Společnost také pravidelně upozorňuje Klienta na jeho prodlení s úhradou poskytnutého Úvěru prostřednictvím SMS zpráv a emailových zpráv.
 • (2) Pokud Klient neuhradí poskytnutý Úvěr nebo jeho část ve sjednané splatnosti, odesílá Společnost Klientovi formalizované písemné upomínky listovní zásilkou. Listinné upomínky jsou Klientovi zasílány pravidelně, vždy jedenkrát za každých pět (5) kalendářních dnů trvání prodlení Klienta.
 • (3) Pokud Klient nesplní svůj dluh vůči společnosti ani do šedesáti (60) dnů ode dne splatnosti a společnost rozhodne o podání žaloby vůči Klientovi, odešle společnost Klientovi nejprve předžalobní upomínku. Předžalobní upomínka se zasílá doporučenou listovní zásilkou. Klientovi se v předžalobní upomínce poskytuje dodatečná lhůta sedmi (7) dní k úhradě dlužné pohledávky s upozorněním na důsledky podání žaloby. Není-li Úvěr nebo jeho dlužná část uhrazena ani v této dodatečné lhůtě, může společnost přistoupit k podání žaloby vůči Klientovi.
 • (4) V případě, že se nedaří Klientovi doručovat listinné upomínky či Klienta nelze kontaktovat na jím uvedených kontaktních adresách nebo telefonních číslech, nebo Klient nereaguje na písemné upomínky společnosti, může společnost přistoupit k odeslání předžalobní upomínky a k následnému podání žaloby i před uplynutím doby stanovené v odst. 4.
 • (5) Pohledávky může společnost vymáhat také prostřednictvím terénních pracovníků. Terénní pracovníci vyhledávají Klienty na místě jejich bydliště, pracoviště či kdekoli jinde je lze zastihnout a snaží se s Klientem dohodnout úhradu dlužné částky.
 • (6) Listinné upomínky, předžalobní upomínka a výjezdy terénních pracovníků jsou zpoplatněny dle Sazebníku společnosti.
 • (7) Společnost je oprávněna a může užívat Telefonní číslo Klienta a Emailovou adresu Klienta za účelem informování Klienta o dluzích Klienta vůči Společnosti a vymáhání svých pohledávek za Klientem.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 36 Řešení sporů

 • (1) Klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy o úvěru, přičemž subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona je v oblasti finančních služeb Finanční arbitr ČR v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
 • (2) Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s jejím plněním, které se nepodaří vyřešit smírným jednáním, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
 • (3) Orgánem dohledu nad dodržováním povinností v oblasti spotřebitelských úvěru je Česká národní banka.

§ 37 Změna obchodních podmínek

 • (1) Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky, pokud tím nedojde ke zhoršení právního postavení Klienta ze Smlouvy o úvěru, nebo jde o formální úpravy textu nebo jde-li o změny přímo vyvolané změnou právních předpisů. Účinnost takové změny nastane ke dni uveřejnění nového znění Obchodních podmínek na www.credikasa.com nebo k stanovenému pozdějšímu datu.
 • (2) Změnu Obchodních podmínek provádí Společnost vydáním jejich úplného znění. Nové znění Obchodních podmínek se uplatní pro veškeré Smlouvy o úvěru, uzavírané po nabytí účinnosti změny. Nové znění Obchodních podmínek se uplatní také pro Smlouvy o úvěru, uzavřené před účinností změny, avšak s vyloučením možnosti změny ujednání o úrokových sazbách.
 • (3) Klient je v případě změny Obchodních podmínek oprávněn Smlouvu o úvěru vypovědět, jestliže se změnou nesouhlasí a současně se jedná o podstatnou změnu. Klient je oprávněn Smlouvu o úvěru vypovědět do patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení o změně Obchodních podmínek, jinak jeho právo na výpověď zaniká. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) dnů a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi Společnosti.
 • (4) Za podstatnou změnu Obchodních podmínek se nepovažují změny, kterými nedojde ke zhoršení právního postavení Klienta, jde o formální úpravy textu nebo o změny vyplývající ze změny platných právních předpisů.

§ 38 Společná ustanovení

 • (1) Klient se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Klienta, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o nich sám dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména náležitosti uváděné v občanském průkazu, změny v bankovním spojení, apod.
 • (2) Veškerá oznámení, korespondence nebo dokumenty předávané či zasílané podle této Smlouvy mohou být předávány osobně oproti písemnému potvrzení o přijetí, zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu druhé smluvní strany či zasílány doporučenou poštou na adresu bydliště nebo sídla, či na takovou adresu, kterou oznámila kterákoli ze Smluvních stran druhé Smluvní straně písemně nejpozději 10 (deset) dnů před odesláním zásilky.
 • (3) Písemnost odeslaná elektronickou poštou na emailovou adresu druhé Smluvní strany se považuje za doručenou okamžikem, kdy je odesílající Smluvní straně doručeno systémové potvrzení o doručení emailu na emailovou adresu druhé Smluvní strany.
 • (4) Pro doručování elektronické pošty Klientovi se vždy uplatní Emailová adresa Klienta.
 • (5) Nepodařilo-li se písemnost, která je doručována prostřednictvím držitele poštovní licence, doručit druhé Smluvní straně dříve, má se písemnost za doručenou pátým (5) dnem od podání zásilky k přepravě držitelem poštovní licence.
 • (6) Klient odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho adresy, resp. adresy pro doručování pošty.
 • (7) Při použití komunikačních prostředků smluvními stranami v průběhu doby platnosti Smlouvy o úvěru není Společnost odpovědná za jakoukoliv ztrátu, která byla působena selháním pošty, faxu, elektronických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení, které zabezpečují příslušné služby Společnosti, včetně, ale nikoli výhradně, selhání komunikačních prostředků, Internetové stránky, systémů výměny elektronických dat a platebních systémů (včetně elektronického bankovnictví).

§ 39 Závěrečná ustanovení

 • Klient potvrzuje, že je s těmito Obchodními podmínkami plně srozuměn a že se jimi řídí registrace Klienta u Společnosti a Smlouva o úvěru.

Zásady zpracování osobních údajů

CreditKasa s.r.o., IČO: 04823541, DIČ: CZ04823541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 254110 Kontaktní telefon: 222 267 460, email: info@creditkasa.com (dále jen „Společnost“)

1. Úvodní informace:

  1.1. Společnost CreditKasa s.r.o. poskytuje krátkodobé spotřebitelské úvěry.

  1.2. Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), na základě souhlasu klientů nebo na základě oprávnění vyplývajících ze zákona nebo GDPR, a je správcem.

  1.3. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Rozhodne-li se Klient své osobní údaje neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout navázání smluvního vztahu.

  1.4. Klientem se rozumí každá fyzická osoba, která se Společností jedná o uzavření smlouvy nebo se Společností uzavřela smlouvu.

2. Předmět zpracování

  2.1. Klient bere na vědomí, že Společnost za účelem uvedeným v čl. 3, body a) – h) níže shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto jeho osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje, uvedené v tabulce shora,
  • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smlouvy,
  • osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Společnosti, v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků,
  • osobní údaje Klienta vypovídající o zajištění závazků souvisejících se smlouvou,
  • osobní údaje Klienta vypovídající o tom, zda ohledně něj došlo k postoupení pohledávky,
  • případně další osobní údaje Klienta, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob, nebo které vypovídají o jeho úvěruschopnosti, resp. bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce1 a které Klient sdělil či sdělí Společnosti, nebo které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy.
  Právním základem uvedeného zpracování je zákon, resp. GDPR, jmenovitě: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje a zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (např. vymáhání pohledávek apod.).

  2.2. Klient dále bere na vědomí, že za účelem uvedeným v čl. 3, body i) – k) níže:

  • Společnost jeho výše uvedené osobní údaje
   • dále předává společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., provozovateli bankovního registru klientských informací (BRKI), a společnosti CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., provozovateli nebankovního registru klientských informací (NRKI), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takových registrů (dále společně „Registr)2;
  • provozovatel Registru může uvedené osobní údaje Klienta (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem Registru) v rámci vzájemného informování uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, zpřístupnit
   • všem oprávněným uživatelům Registru3, kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem,
   • Společnosti (ve formě jím vytvořeného informačního souboru klientských informací) veškeré osobní údaje Klienta, u kterých k tomu provozovatel Registru bude oprávněn v souladu se zákonem
  • všichni oprávnění uživatelé Registru, kterým byly zpřístupněny výše uvedené osobní údaje Klienta, tyto použili, a to případně spolu s dalšími jeho osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.

  2.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů Klienta v Registru je: plnění právních povinností v případě, kdy je Klientovi poskytován spotřebitelský úvěr; oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, Klienta je: plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je Klientovi poskytován spotřebitelský úvěr; oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů.

  2.4. Klient bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje, které byly předané Společnosti prostřednictvím služby Instantor (informace týkající se bankovního účtu Klienta), a bere na vědomí, že společnost Instantor AB, Org. nr.: 556818-2835, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, předává osobní údaje o Klientovi, které shromáždí prostřednictvím služby Instantor, Společnosti za účelem uvedeným v čl. 3, bodě b).

  2.5. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě uskutečňuje dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použije pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověří správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient bere na vědomí, že jakýkoli správce osobních údajů, který vede úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob, může předávat veškeré osobní údaje, které jsou jím zpracovávány o Klientovi, Společnosti za účelem uvedeným v tomto článku.

  2.6. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě pořizuje také fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta, Klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

  2.7. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě za účelem získání informací o jeho úvěruschopnosti a za účelem splnění právní povinností pořizuje hlasový záznam veškerých telefonických hovorů uskutečněných mezi Klientem a Společností.

  2.8. Klient bere na vědomí, že v případě navštívení webových stránek Společnosti zpracovává Společnost jeho osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookie v souladu se Zásadami používání souborů cookie.

3. Účel zpracování osobních údajů

  Účelem zpracování osobních údajů Klienta je:

  1. jednání s Klientem o uzavření smlouvy, včetně vytvoření uživatelského účtu Klienta na webových stránkách Společnosti, zaslání přihlašovacího kódu na telefonní číslo Klienta za účelem vytvoření uživatelského účtu na webových stránkách Společnosti a za účelem vyplnění formuláře žádosti o uzavření smlouvy,
  2. využívání osobních údajů Klienta Společností k vyhodnocení, zda uzavřít s Klientem smlouvu o úvěru, zejména pro získání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta,
  3. k identifikaci a kontrole Klienta dle pravidel pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. využívání osobních informací Klienta k posuzování jeho úvěruschopnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru,
  5. za účelem plnění práv a povinností Klienta i Společnosti vyplývající ze smluvního vztahu,
  6. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti,
  7. za účelem plnění právních povinností Společnosti vyplývajících z příslušných právních předpisů,
  8. za účelem získání, uplatňování či ochrany práv Společnosti před správními úřady či soudy,
  9. vytvoření souboru informací v rámci Registru vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
  10. zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a
  11. umožnění posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů Registru.

4. Způsob zpracování osobních údajů:

  4.1. Osobní údaje Klienta budou řádně, bezpečně a důvěrně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačním systému Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či třetích osob. Klient bere na vědomí, že jeho žádost o poskytnutí opakovaného úvěru může být rozhodnuta výlučně prostřednictvím automatizovaného rozhodování, výsledkem kterého je posouzení úvěruschopnosti a následné rozhodnutí o poskytnutí, resp. neposkytnutí úvěru.

  4.2. Klient bere na vědomí, že při jednání o uzavření smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby. Klient bere na vědomí, že Společnost za účelem shromáždění osobních údajů Klienta a jejich dalšího zpracování, zejména za účelem vyhodnocení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky může předávat osobní údaje Klienta třetím osobám v souladu s těmito Zásadami zpracování osobních údajů, které pro Společnost zajišťují činnosti při uzavírání smluv nebo při vyhodnocování rizik obchodů s jednotlivými klienty.

5. Doba uložení osobních údajů:

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí

  • pro účely Registru 6 měsíců od poskytnutí údajů a v případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena smlouva, činí tato doba další 4 roky od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční tyto závazky zaniknou jinak,
  • pro ostatní účely 10 let od poskytnutí údajů. V případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena smlouva, je to na dobu trvání smluvního vztahu, založeného uzavřenou smlouvou a na dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny nebo jinak zanikly před zánikem smlouvy. V případě, že mezi Klientem a Společností nebude uzavřena smlouva, budou osobní údaje Klienta uchovávané ve Společnosti vymazány do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost Klienta o poskytnutí úvěru zamítnuta. Tato skutečnost však nebude mít vliv na poskytnutí osobních údajů klienta provozovateli Registru.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU/EHP:

  6.1. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v případě nutnosti předány v rámci Společnosti do třetí země mimo EU/EHP

  6.2. V případě, že dojde k takovému předání, bude zajištěna shodná úroveň ochrany osobních údajů Klienta jako v rámci EU/EHP a při nakládání s osobními údaji Klienta bude postupováno zcela v souladu s GDPR.

7. Práva Klienta:

  7.1. Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o

  • účelu zpracování osobních údajů,
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.

  7.2. Společnost poskytne Klientovi informace dle čl. 7.1. bezplatně. Jsou-li však žádosti podané Klientem zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Společnost uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo může odmítnout žádosti vyhovět.

  7.3. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Bude-li žádost Klienta shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

  7.4. Klient má také právo:

  • požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnosti potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má Klient právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
  • na opravu svých nesprávných osobních údajů resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
  • na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly;
  • na omezení zpracování osobních údajů Společností, jsou-li splněny zákonné podmínky;
  • na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které Společnosti poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a jež je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; v rozsahu, v němž jsou osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu, má Klient právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
  podat stížnost dozorovému úřadu.

  7.5. V případě, že má Klient zájem uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktuje Společnost na e-mailové adrese info@creditkasa.com nebo na informační lince Společnosti.

8. Další informace

  Klient prohlašuje

  • měl možnost se seznámit s dokumentem „Informační Memorandum“, jehož obsahem je základní charakteristika fungování Registru, včetně popisu jeho struktury, identifikace jeho provozovatele, seznamu jeho oprávněných uživatelů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v jeho rámci, a poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci Registru,
  • byl informován, že aktuální znění dokumentu „Informační Memorandum“ může kdykoli získat na informační lince +420 222 267 460 a na webových stránkách www.creditkasa.com Společnosti nebo provozovatele Registru tel.: +420 277 778 650, www.cncb.cz,
  • byl informován, že další aktuální informace může získat na informační lince nebo webových stránkách Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu info@creditkasa.com.

  _________________________________

  1 Údaji vypovídajícími o "bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce" se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.

  2 Provozovatelé Registru jsou uvedeni a popsáni v Informačním Memorandu, www.cncb.cz.

  3 Oprávnění uživatelé Registru jsou uvedeni v Informačním Memorandu, www.cncb.cz.

Kontaktní údaje

Klientské centrum:
234 261 737
info@creditkasa.com
Oddělení pohledávek:
234 261 887
pohledavky@creditkasa.com

Naše bankovní spojení:

Komerční banka: 115-2303130207/0100

Česká spořitelna: 4095445309/0800

FIO Banka: 2700964731/2010

Equa Bank: 1020197351/6100


Poznámka: variabilní symbol (číslo úvěrové smlouvy 0001-2345) zadejte ve formátu: 12345.
Tyto účty neslouží pro úhradu registračního poplatku

Sídlo společnosti:

CreditKasa s.r.o., Hradecká 2526/3,
130 00 Praha 3 – Vinohrady Na této adrese nelze žádat o úvěr osobně!

IČ: 048 23 541
Společnost CreditKasa s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 254110.

Úvěr pro podnikatele:

100 000 korun